Home | Legal

Oxgreenfield Management Services B.V. valt als beheerder van het beleggingsfonds Cooperatieve OxGreenfield Fund I U.A. onder het registratieregime van de Autoriteit Financiele Markten (AFM), ook wel het AIFM-light regime genoemd. Aanmelding inzake Cooperatieve OxGreenfield Fund II U.A. is ingediend bij de AFM

OxGreenfield Management Services B.V. staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 73667676.

Cooperatieve OxGreenfield Fund I U.A. staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 73682454.

Cooperatieve OxGreenfield Fund II U.A. staat geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 88407098.

SFDR: Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) worden Cooperatieve OxGreenfield Fund I U.A. en Cooperatieve OxGreenfield Fund II U.A. door fondsbeheer OxGreenfield Management Services B.V. geclassificeerd als beleggingsinstellingen zonder duurzame kenmerken of doelstellingen (artikel 6 SFDR). Het Fonds streeft niet naar een duurzame belegging, noch naar het bevorderen van milieu- of sociale kenmerken.

 

Principal Adverse Impact Statement OxGreenfield

Inleiding
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 november 2019) vereist dat OxGreenfield een “comply or explain”-beslissing neemt aangaande de Principal Adverse Impact (“PAI”) van haar investeringsbeslissingen ten aanzien van duurzaamheidsfactoren, in overeenstemming met een specifiek regime beschreven in SFDR. PAI’s worden beschreven als effecten die resulteren of zouden kunnen leiden tot negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren, zoals sociale en werknemersaangelegenheden, mensenrechten, anti-corruptie of anti-omkoping.

Opt-out op PAI’s beslissing
OxGreenfield heeft ervoor gekozen om principal adverse impact niet mee te nemen in haar investeringsbeslissingen, zowel algemeen als met betrekking tot haar beleggingsproduct.

OxGreenfield heeft de vereisten van het PAI-regime uit artikel 4 van de SFDR en in de ontwerpen van technische reguleringsnormen die in april 2020 en het eindrapport in februari 2021 zijn gepubliceerd (de “PAI-verklaring”) zorgvuldig geëvalueerd. Enerzijds steunt OxGreenfield de beleidsdoelstellingen van het PAI-regime om de transparantie naar klanten te verbeteren, anderzijds is OxGreenfield zich ervan bewust dat het gezien het type product (investeringen in meerdere en verschillende MKB-bedrijven) uitdagend is om te voldoen aan het specifieke regime van de SFDR.

OxGreenfield signaleert een gebrek aan direct beschikbare gegevens om te voldoen aan de rapportagevereisten van de PAI-verklaring, aangezien bedrijven en aanbieders van marktgegevens nog niet klaar zijn om alle benodigde gegevens beschikbaar te maken. OxGreenfield zal haar beslissing om PAI-regime niet mee te nemen in haar investeringsbeslissingen periodiek herzien en behoudt zich het recht voor om haar standpunt in de toekomst te wijzigen.

Aanpak duurzaam beleggen
Ondanks de beslissing van OxGreenfield om PAI-regime niet te laten meewegen in haar investeringsbeslissingen streeft OxGreenfield er naar om positieve ESG-gerelateerde uitgangspunten en initiatieven te implementeren in haar investeringsbeleid; deze zullen echter niet doorslaggevend zijn in de totstandkoming van investeringsbeslissingen.